PRIVACY VERKLARING LTC WATERWIJK

WAAROM DEZE PRIVACY VERKLARING?
Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

TOEPASSELIJKHEID PRIVACY STATEMENT
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege LTC Waterwijk en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar leden en eventuele overige bezoekers van de website.
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tennisvereniging LTC Waterwijk op haar website en in haar mailingen naar verwijst. LTC Waterwijk adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

IDENTITEIT LTC WATERWIJK
LTC Waterwijk is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege LTC Waterwijk

Contactgegevens:
LTC Waterwijk
Madisonpad 7
1316 KG Almere
T. 036-5332797
E. info@ltcwaterwijk.nl

OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
LTC Waterwijk kan op de volgende manieren persoonsgegevens ontvangen:
• Als je je inschrijft via onze website www.ltcwaterwijk.nl als lid van onze vereniging;
• Als je je inschrijft voor een activiteit die door onze vereniging wordt georganiseerd;
• Als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt
WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
LTC Waterwijk kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van LTC Waterwijk, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons verstrekt. De gegevens die LTC Waterwijk kan verzamelen zijn:
• Contact- en NAW gegevens en enkele overige gegevens – zoals door jou verstrekte roepnaam, achternaam, initialen, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, lidmaatschapsnummer van de KNLTB en eventueel inloggegevens. Denk hierbij aan de gegevens die je achterlaat als je op onze website jezelf of iemand anders inschrijft voor een activiteit georganiseerd door onze vereniging. Als je via onze website inlogt, dan zien wij nooit je wachtwoord.
• Betalings- en factuurgegevens – indien je lid wordt van onze vereniging (of iemand anders registreert als lid van onze vereniging) hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
LTC Waterwijk gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie in het kader van het lidmaatschap van onze vereniging., in het kader van mogelijke activiteiten georganiseerd door onze vereniging en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
• Om het aangaan, onderhouden en in stand houden van het lidmaatschap van
onze vereniging.
• Ten behoeve van de deelname aan activiteiten georganiseerd door onze vereniging.
• Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website
• Om je te helpen bij eventuele vragen of verzoeken tot informatie. Als jij ons een vraag stelt, gebruiken we je naam & e-mailadres om je te antwoorden.
• Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

LTC Waterwijk kan haar leden (of de vertegenwoordigers van leden) nieuwsbrieven of anderszins informatie versturen per e-mail. Het lidmaatschap van onze vereniging alsmede de statuten van LTC Waterwijk brengen dit met zich mee. Op het moment dat het lidmaatschap wordt stopgezet zullen we direct al je gegevens uit ons nieuwsbriefsysteem verwijderen.

LTC Waterwijk verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden.

MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Als LTC Waterwijk je persoonsgegevens deelt met anderen dan gebeurt dit altijd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving conform deze privacy verklaring.
LTC Waterwijk deelt je persoonsgegevens met de KNLTB. De reden is dat het lidmaatschap van LTC Waterwijk automatisch en in overeenstemming met de statuten meebrengt dat je ook lid wordt van de KNLTB.
LTC Waterwijk deelt op verzoek ook persoonsgegevens met de tennisschool c.q. de tennistrainer met wie onze tennisvereniging een overeenkomst heeft afgesloten voor het verzorgen van de tennistraining. Dit gebeurt alleen en desgevraagd als de tennisschool c.q. de tennistrainer niet al over deze gegevens beschikt vanwege de inschrijving voor tennistraining of omdat deze gegevens verouderd blijken te zijn. In deze situatie zullen alleen contactgegevens zoals woonadres, telefoonnummer en/ of mailadres verstrekt worden.
LTC Waterwijk kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op LTC Waterwijk rustende wettelijke verplichting en/ of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
LTC Waterwijk heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

WELKE COOKIES PLAATSEN WIJ?
LTC Waterwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

FOTO’S EN ANDER BEELDMATERIAAL
Op onze website kunnen foto’s en ander beeldmateriaal geplaatst zijn/worden waarop leden en derden herkenbaar in beeld kunnen zijn. Uitgangspunt is dat LTC Waterwijk hiervoor aan de degenen die in beeld worden gebracht toestemming heeft gevraagd. Dit kan gebeuren door accepteren van voorwaarden bij inschrijving van deelname aan door LTC Waterwijk georganiseerde evenementen. Voor het besloten deel van onze website – d.w.z. alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging dan wel voor de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van onze junioren – is het uitgangspunt dat we niet per definitie om toestemming hiervoor vragen.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS?
LTC Waterwijk bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de interne administratie en in ieder geval niet langer dan 7 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Indien het gaat om verkregen data vanwege de deelname aan activiteiten verwijderen wij je gegevens uiterlijk na 1 jaar.

WELKE RECHTEN HEB JIJ?
LTC Waterwijk verwacht van jou dat je jouw gegevens zelf up-to-date houdt, zodat wij over de juiste persoonsgegevens beschikken. Wijzigingen kun je doorgeven via ledenadministratie@ltcwaterwijk.nl
Ook wijzen wij je op jouw wettelijke recht van inzage in, correctie en/ of verwijdering van je persoonsgegevens en het recht op beperking van de jouw persoonsgegevens betreffende verwerking. Verzoeken tot correctie kun je doorgeven aan onze ledenadministratie. Overige verzoeken kun je indienen via het contactformulier op de website of via e-mail aan info@ltcwaterwijk.nl. LTC Waterwijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan LTC Waterwijk of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE BEVEILIGEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
LTC Waterwijk neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met onze secretaris via secretaris@ltcwaterwijk.nl of door het benutten van het contact met één van de andere leden van het bestuur via bestuur@ltcwaterwijk.nl

WIJZIGINGEN
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

VRAGEN,OPMERKINGEN,KLACHTEN?
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop LTC Waterwijk omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je bij voorkeur met onze secretaris contact opnemen via secretaris@ltcwaterwijk.nl of door contact op te nemen met één van de andere leden van het bestuur via bestuur@ltcwaterwijk.nl of kijk bij bestuur en commissies op onze website www.ltcwaterwijk.nl.

Almere, 24 mei 2018

Start typing and press Enter to search